"Standartizācija ir darbību kopums, kuru mērķis ir noteikt vispārīgus un daudzkārt piemērojamus principus esošo vai perspektīvo uzdevumu risināšanai un tādējādi radīt nosacījumus optimālai sakārtotībai noteiktā jomā" (Latvijas Standartizācijas likuma 2.pants).


Lai nodrošinātu bibliotēku darba produktivitāti un optimizētu informācijas apstrādi, svarīga ir standartizācija ne tikai vienas bibliotēkas ietvaros, bet valsts līmenī un integrējoties starptautiskajā sadarbībā.


21. gadsimtā standarti ir šī laikmeta vadošie norādījumi un instrukcijas. Tiem jāsaglabā elastība, jābūt atvērtiem pārveidošanai, modernizēšanai un uzlabošanai līdz pat to izņemšanai no apgrozības vai aizvietošanai, ja to prasa mainīgie apstākļi, tehnoloģijas vai tirgus.

 

 

Latvijas standartizācijas institūcijas


Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija "Latvijas standarts" (LVS)

 

LZA Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija

 

Ar Latvijas standartu statusā reģistrētiem nozares standartiem var iepazīties:

 

 

 

 

LVS katalogā reģistrēto nozares standartu saraksts, kā arī nozares vadlīnijas un metodiskie materiāli pieejami Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļa vietnē

 

 

Starptautiskās standartizācijas institūcijas

 

European Committee for Standardisation (CEN) 
Eiropas Standartizācijas komiteja

 

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija

 

International Organization for Standardisation (ISO)
Starptautiskā standartizācijas organizācija

 

The Library of Congress (LOC)
ASV Kongresa bibliotēka

 

Universal Decimal Classification Consortium (UDCC)
Universālās decimālās klasifikācijas konsorcijs


Starptautiskos standartus var iegādāties pie Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (ISO) dalīborganizācijas un oficiālā pārstāvja Latvijā - SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs. Standartizācijas birojs", vai arī no ISO Centrālā sekretariāta, izmantojot ISO veikalu.

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv