Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte

Iegūstams bakalaura un maģistra grāds

 

Bakalaura studiju programma "Informācijas pārvaldība"

Studiju programma sagatavo speciālistus ar zināšanām un prasmēm par visu informācijas ciklu: informācijas vākšanu, apstrādi un organizēšanu, glabāšanu,  informācijas meklēšanu un izguvi, kā arī izplatīšanu.

 

Maģistra studiju programma "Bibliotēkzinātne un informācija"

Studiju programma piedāvā plašu un daudzveidīgu bibliotēkzinātnes, informācijas zinātnes un grāmatzinātnes disciplīnu spektru. Studiju process ir veidots ar mērķi sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, ekspertus un vadītājus darbam bibliotēkās un citās informācijas institūcijās.

 

 

Latvijas Kultūras koledža

Iegūstama 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, 4.profesionālās kvalifikācijas līmenis

 

Bibliotēku informācijas speciālists

Programma sniedz studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi.

 

Izglītības iestādes bibliotekārs

Programma sniedz studentiem vispusīgas zināšanas un izpratni par bibliotekārajiem procesiem un mūsdienu informācijas vidi izglītības iestāžu bibliotēkas.

 

 

Citas iespējas

 

Latvijas Kultūras akadēmija

Iegūstams bakalaura, maģistra un doktora grāds

 

Bakalaura studiju programma “Kultūras socioloģija un menedžments”

Iespēja iegūt plašas starpdisciplināras zināšanas par kultūru un sabiedrību apvienojumā ar prasmēm un iemaņām kultūras procesu izpētē un vadīšanā.

 

Maģistra studiju programma “Starptautiskais mediju un kultūras menedžments” (studijas vācu valodā)

Programma attīsta izpratni par kultūras, mediju un mākslas organizāciju darbību, kultūras finansēšanas mehānismiem un tiesisko pamatojumu, tā sniedz plašu ieskatu aktuālajos kultūras procesos, nodrošina teorētiskās un praktiskās zināšanas, lai programmu studenti būtu spējīgi darboties visdažādākajās ar kultūru saistītajās sfērās.

 

Maģistra studiju programma “Kultūras menedžments un radošās industrijas”

Iespēja iegūt starpdisciplināras zināšanas par kultūras menedžmenta, radošo industriju teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, izpratni par kultūrpolitiku, kultūras organizāciju darbību, kultūras projektu realizāciju, kultūrekonomiku u.c.jomām.

 

Maģistra studiju programma “Kultūras un starpkultūru studijas”

Īpaša uzmanība pievērsta kultūras diplomātijai un kultūrpolitikai, starpkultūru studijām.

 

Doktora studiju programma “Kultūras teorija”

Studiju programmas prioritāte ir kultūras un mākslas procesu pētījumi, tai skaitā starpdisciplinaritātes kā izpētes metodoloģijas attīstība. Šī programma rosina izstrādāt jaunas pētniecības jomas, kas ļauj vērtēt gan kultūras vēstures attīstību, gan aktuālās kultūras norises un tādējādi spēj ietekmēt humanitāro zinātņu un to izpratnes attīstību gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā.

 

 

Ekonomikas un kultūras augstskola

 

Profesionālā bakalaura studiju programma "Kultūras vadība"

Studiju programma sagatavo radošus, patstāvīgi domājošus un ar augstu profesionālo meistarību apveltītus speciālistus, kuru zināšanas un praktiskā darba iemaņas kultūras uzņēmējdarbībā atbilst profesionālā bakalaura līmenim un kultūras iestādes vadītāja kvalifikācijas prasībām.

 

Maģistra studiju programma "Kultūras diplomātija un starptautiskais menedžments"

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus kultūras diplomātijas speciālistus, kuri veicinās ideju, vērtību, tradīciju un citu kultūras un identitātes aspektu apmaiņu, lai stiprinātu starptautiskās attiecības, pilnveidotu sociālo un kultūras sadarbību un sekmētu valstu nacionālo interešu nostiprināšanu

 

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv