Saeimas Analītiskā dienesta bibliotēka aicina darbā vecāko konsultantu

uz noteiktu laiku līdz 2020. gada augustam

 

Amata pienākumi

Veikt Eiropas parlamentāro pētījumu un dokumentācijas centra (ECPRD) informācijas pieprasījumu izpildi:

organizēt un koordinēt ECPRD pieprasīto uzziņu izpildes procesu, tostarp sagatavot uzziņas amata kompetences jomā;

veikt likumdošanas un citu normatīvo aktu izpēti atbilstoši pieprasītajai uzziņai;

konsultēties ar atbilstošiem ekspertiem Saeimā, ministrijās un to pakļautībā esošajās iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, lai sagatavotu pieprasīto ECPRD uzziņu;

tulkot izpildītās uzziņas angļu valodā, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar Stenogrammu nodaļas tulkiem;

formulēt un definēt Saeimas deputātu vai darbinieku uzziņas pieprasījumus, iztulkot angliski un iesniegt tos pārējām ECPRD dalībvalstīm; 

caurskatīt saņemtās ECPRD atbildes, pēc vajadzības nosūtīt papildu jautājumus konkrētu valstu parlamentiem, izveidot saņemto atbilžu apkopojumu, ko ievieto ECPRD mājaslapā;

sagatavotās uzziņas ievietot ECPRD datubāzē, kā arī Bibliotēkas padarīto darbu datu bāzē.

 

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība, profesionālā pieredze, prasmes un kompetences

Augstākā izglītība informācijas, vadības vai sociālo zinību jomā

Analītiskā domāšanā, tostarp strādāt ar liela apjoma informāciju, to sistematizēt un apkopot

Plānošanas, organizatora un komunikācijas prasmes, spēja sadarboties ar citām Saeimas struktūrvienībām, valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām

Spēja pieņemt lēmumus amata kompetences ietvaros un uzņemties atbildību.

Vismaz divu svešvalodu zināšanas profesionālās saziņas līmenī

 

Alga: 1000-1200 EUR

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: biblio@saeima.lv

 
  

 

 

Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina darbā uz nenoteiktu laiku 

 2 BIBLIOTEKĀRUS Lasītāju apkalpošanas nodaļā

 

Galvenie amata pienākumi:

•  Veikt bibliotēkas lietotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu, izmantojot lasītāju apkalpošanas elektronisko programmu;

•  Sniegt informāciju un dažāda veida uzziņas, izmantojot bibliotēkas krājumu, elektroniskās datu bāzes un citus elektroniskos resursus;

•  Veikt bibliotekārā darba plānošanu, uzskaiti un atskaiti;

•  Uzturēt kārtībā bibliotēkas krājumu, veikt krājuma uzskaiti, krājuma noformēšanu;

•  Sniegt lasītājiem priekšā lasīšanas pakalpojumus;

•  Konsultēt lasītājus datoru un programmu lietošanas jautājumos;

•  Atlasīt rakstus no periodikas audiožurnāla veidošanai;

•  Veikt sūtījumu sagatavošanu lasītāju apkalpošanai, piegādājot literatūru pa pastu uz lasītāju dzīvesvietām;

•  Organizēt un vadīt literatūru un bibliotēku popularizējošus pasākumus u.c. aktivitātes lasītājiem;

•  Popularizēt LNerB darbu;

•  Nepieciešamības gadījumā veikt nodaļas vadītājas uzdotos papildu darbus savas kompetences ietvaros;

•  Celt savu profesionālo zināšanu līmeni tālākizglītības pasākumos;

•  Sadarboties ar citiem LNerB darbiniekiem, ar citām publiskajām bibliotēkām u.c. iestādēm.

 

Prasības:

•  augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā, vidējā speciālā, vidējā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā;

•  pieredze bibliotekārajā darbā vēlama vismaz 3 gadi;

•  valsts valoda 3. līmenī un vismaz viena svešvaloda;

•  labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;

•  labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes.

 

Piedāvājam:

•  Pilnas slodzes darbu; 

•  Atalgojumu bruto - no 800 EUR

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: administracija@neredzigobiblioteka.lv ar norādi “Vakance-bibliotekārs” vai iesniegt personīgi Strazdumuižas ielā 80, Rīgā, Latvijas Neredzīgo bibliotēkas 3.stāvā kabinetā Nr.325 līdz 2019.gada 20.maijam.

Papildu informācija pa tālr. 67531748.

 

 

 

Saldus pilsētas bibliotēka (reģ.Nr.90009114646) meklē kolēģi Lietotāju apkalpošanas nodaļā!

 

Galvenie pienākumi:

- veikt bibliotēkas lietotāju apkalpošanu,

- sniegt bibliotēkas lietotājiem nepieciešamos informācijas pakalpojumus, izmantojot  dažādus informācijas resursus un tehnoloģijas,

- piedalīties bibliotēkas krājuma uzturēšanā,

- plānot, organizēt un veidot tematiskās literatūras izstādes bibliotēkas krājuma popularizēšanai,

- iesaistīties pasākumu organizēšanā, vadīšanā.

 

Prasības:

- prasme strādāt precīzi un radoši,

- labas komunikācijas prasmes, spēja sadarboties,

- apņēmība apgūt un papildināt profesionālās zināšanas uzticēto pienākumu veikšanai,

- labas datorprasmes,

- svešvalodu zināšanas.

 

Speciālistam noteiktās izglītības prasības – vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība vai vidējā izglītība un apņemšanās apgūt zināšanas profesionālajās mācību programmās.

 

Mēnešalga: no 440.00 – 535.00 eiro (bruto)

 

Pieteikuma vēstule, CV un izglītību apliecinoša dokumenta kopija jāiesniedz personīgi vai sūtot pa pastu līdz 2019. gada 20. maijam. Saldus pilsētas bibliotēkā, adrese: Saldū, Tūristu ielā 3, LV-3801, vai jānosūta elektroniski: biblioteka@saldus.lv

 

  

 

Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” aicina darbā Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas direktoru

 

Prasības pretendentam:

- augstākā izglītība sociālo vai humanitāro zinātņu jomā, izglītība bibliotēkzinātnē vai informācijas pārvaldībā tiks uzskatīta par priekšrocību;

- pieredze bibliotekārajā darbā, darba pieredze vadošā amatā vairāk par 5 gadiem tiks uzskatīta par priekšrocību;

- latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas svešvalodas zināšanas (sarunvaloda);

- pieredzējuša datorlietotāja prasmes (MS Office standartprogrammas);

- iemaņas darbā ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE tiks uzskatītas par priekšrocību;

- komunikabilitāte, prasme strādāt stresa situācijā, spēja analizēt un rīkoties kritiskās situācijās, spēja organizēt citus darbiniekus;

- zināšanas dokumentu pārvaldībā, dokumentu pārvaldības darba organizācijā un norisē.

 

Galvenie amata pienākumi:

- plānot, organizēt un vadīt Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu finansiālo un saimniecisko darbu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un bibliotēku darba praksē izvirzītajām prasībām;

- plānot un vadīt bibliotēku darba stratēģiju, nodrošinot kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu pieejamību Rēzeknes pilsētā;

- nodrošināt reģiona galvenās bibliotēkas funkciju izpildi;

- sastādīt struktūrvienību budžetu tāmi un sekot piešķirto finanšu līdzekļu racionālai izmantošanai;

- izstrādāt Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu štatu sarakstus, sagatavot un apstiprināt bibliotēku darbinieku amatu aprakstus;

- nodrošināt un vadīt lietvedības dokumentu izstrādi un reģistrēšanu atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām;

- veikt bibliotēkas krājuma un citu materiālo vērtību uzskaiti, nodrošinot to saglabāšanu un racionālu izmantošanu;

- nodrošināt bibliotēkas krājuma, elektronisko resursu un  informācijas sistēmu pieejamību bibliotēkas lietotājiem;

- veikt Centrālās bibliotēkas un tās filiāļu darba uzskaiti, atskaiti un analīzi;

- pētīt bibliotēkas pakalpojumu izmantotāju intereses un atbilstoši tām veikt vajadzīgās izmaiņas pakalpojumu sistēmā;

- nodrošināt bibliotēkas publicitāti;

- sadarboties ar citām kultūras, izglītības un informācijas darbā iesaistītājām iestādēm, organizācijām;

- veicināt un nodrošināt bibliotēku darbinieku profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, citu bibliotēku labākās darba pieredzes apgūšanu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

- pieteikuma un motivācijas vēstule;

- dzīves gaitas apraksts (CV);

- izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

- citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto kvalifikāciju un prasību izpildi.

 

Darbavietas adrese – Atbrīvošanas aleja 81, Rēzekne.

Bruto alga – 1004,00 eiro.


Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2019. gada 27. maijam personīgi Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūrā “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” (349. kabinets, Pils iela 4, Rēzekne), elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi kultur@rezekne.lv vai ierakstītā vēstulē uz adresi “Pils iela 4, Rēzeknē, LV-4601” (pasta zīmogs – 2019. gada 27. maijs) ar norādi “Rēzeknes pilsētas pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” Rēzeknes pilsētas Centrālās bibliotēkas direktora amata kandidātu atlases konkursam”.  Uzziņas pa tālr. 646 07672.

   

  

   

Latvijas Nacionālā bibliotēka (turpmāk – LNB) izsludina konkursu uz vakanto Attīstības departamenta Kompetenču attīstības centra MĀCĪBU KOORDINĒTĀJA (profesijas kods – 2424 10) amatu

(1 amata vieta uz noteiktu laiku no 2019. gada jūlija līdz 2020. gada decembrim)

 

Galvenie amata pienākumi:

 Nodrošināt neformālās izglītības programmu īstenošanu;

 Administrēt Kompetenču attīstības centra datubāzi un dokumentu plūsmu, sastādīt ceturkšņu un gada statistikas pārskatus;

 Strādāt ar centra darbības jomu saistītos izglītības projektos;

 Risināt dažādus saimnieciskus un organizatoriskus jautājumus.

 

Prasības pretendentam/-tei:

 Augstākā izglītība sociālajās, humanitārajās vai vadības zinātnēs;

 Nepieciešamas ļoti labas prasmes darbam ar Excel, tai skaitā funkciju pielietojums, darbs vienlaikus ar vairākām datnēm (aprēķinu veikšana, datu konsolidēšana);

 Pieredze procesu organizēšanā un administrēšanā, lietvedības prasmes;

 Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī;

 Angļu valodu zināšanas B2 līmenī;

 Spēja strādāt ar lielu informācijas apjomu un patstāvīgi plānot savu darbu;

 Labas sadarbības un komunikācijas prasmes;

 Augsta atbildības sajūta un precizitāte.

 

Piedāvājam:

 stabilu atalgojumu (745–960 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas;

 interesantu un dinamisku darbu vienā no lielākajām un prestižākajām kultūras iestādēm Latvijā;

 profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas;

 draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 motivēta pieteikuma vēstule;

 CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai);

 izglītības dokumentu kopijas.

 

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2019. gada 28. maijam, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi: vakance@lnb.lv ar norādi “Mācību koordinētājs”.

 

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

 

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunktu, Latvijas Nacionālā bibliotēka informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.

 

Informācijai: e-pasts: vakance@lnb.lv ar norādi “Mācību koordinētājs”, tālruņa numurs: 67806129.

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv