Pasaules informācijas sabiedrības un telekomunikācijas diena tiek atzīmēta kopš 1969. gada. UNESCO Komunikācijas un informācijas sektora galvenie atbildības jautājumi ir informācijas pieejamības veicināšana, pārdomātas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas sekmēšana, informācijas un kultūras daudzveidības izpausmju saglabāšana un nodrošināšana pasaules informācijas tīklos, kā arī informācijas un mediju ētikas jautājumu sekmēšana. Arī Latvija jau kopš deviņdesmito gadu sākuma aktīvi līdzdarbojas UNESCO Komunikācijas un informācijas programmu īstenošanā, īpašu uzmanību pievēršot bibliotēku un arhīvu attīstības, informāciju un komunikācijas tehnoloģiju prasmīgas izmantošanas, dokumentārā mantojuma saglabāšanas un zināšanu sabiedrības veidošanas jautājumiem.