Olaines Bibliotēka – pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas institūcija – dibināta 1965.gada 1.decembrī, lasītājiem atvērta kopš 1966.gada 16.maija. Krājums un bibliotēkas pakalpojumi pieejami divās ēkās: Zemgales ielā 24 un Kūdras ielā 16 (bērnu literatūras nodaļa). Kopš 2006.gada Olaines Bibliotēka ir Olaines Kultūras centra struktūrvienība, kas īsteno bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo pakalpojumu sniegšanu Olaines pilsētas un novada iedzīvotājiem. Atkārtoti akreditēta 2017.gada 14.novembrī.

 

Bibliotēkas misija


Kultūras mantojuma, kvalitatīvas un strukturētas informācijas uzkrāšana un saglabāšana, pieejamības nodrošināšana ikvienam, līdzdarbojoties izglītotas, radošas un sabiedriski aktīvas personības veidošanā uz zināšanām balstītā sabiedrībā, piedāvājot saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas.


Bez maksas pieejamie pakalpojumi

 
Bibliotēkas krājuma izmantošana. Grāmatu un žurnālu saņemšana lasīšanai mājās. Uzziņu un enciklopēdiju, novadpētniecības materiālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu u.c. dokumentu izmantošana uz vietas bibliotēkā.

Izdevumu rezervēšana un nodošanas termiņu pagarināšana. Grāmatu un žurnālu, kas izsniegti lasīšanai mājās, nodošanas termiņu pagarināšana, izdevumu pasūtīšana, iestāšanās rindā, grāmatu rezervēšana – bibliotēkā , pa telefonu, e-pastu, bibliotēkas elektroniskajā katalogā (http://ej.uz/obkat), saņemot autorizācijas datus, reģistrējoties bibliotēkā.

♦ Datori un internets. Olaines Bibliotēkā pieejami datori ar interneta pieslēgumu (6 datori Zemgales ielā 24 un 5 datori Kūdras ielā 16), bezvadu internets (Wi-Fi).

♦ Abonētās datubāzes un tiešsaistes resursi. Piekļuve abonētājām datubāzēm – Letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēkai News.lv. Pieeja un iespēja izmantot Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas resursus (https://lndb.lv/), Nacionālā Kino centra virtuālajā platformā Filmas.lv skatīties filmas, Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu portālā Diva.lv publicētos audio un audiovizuālajiem materiāliem, kā arī lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā, reģistrējoties interneta vietnē https://3td.lv izmantojot bibliotēkā izsniegtas autorizācijas datus.

♦ Elektroniskais katalogs. Pieeja uz vietas bibliotēkā un attālināti tiešsaistē un iespēja meklēt elektroniskajā katalogā – datubāzē bibliotēkas krājumā esošas grāmatas, žurnālus, laikrakstus, audiovizuālos materiālus. Autorizējoties elektroniskajā katalogā, iespēja pasūtīt, iestāties rindā, rezervēt grāmatas un žurnālus saņemšanai bibliotēkā, pārskatīt saņemto izdevumu vēsturi.

♦ Uzziņas. Tematisku, faktogrāfisku un bibliogrāfisku uzziņu izpilde.

♦ Konsultācijas un apmācība. Konsultācijas par bibliotēku, tās pakalpojumiem un izmantošanas iespējām, konsultācijas un apmācības bibliotēkā pieejamo resursu izmantošanā.

♦ Pasākumi, aktivitātes. Bibliotēku, literatūru, grāmatas un lasīšanu popularizējoši, tematiski pasākumi, radošās darbnīcas, aktivitātes.

♦ Bibliotekārās stundas. Izzinošas, informatīvas un interaktīvas nodarbības bibliotēkā par grāmatām, bibliotēku, tās vēsturi un krājumu.

♦ Tematiskās izstādes. Izstādēs materiāli no bibliotēkas krājuma.


Maksas pakalpojumi


Atbilstoši Olaines novada pašvaldības noteiktajam cenrādim:


♦ Kopēšana. Melnbaltas gaismas kopijas izgatavošana, A4 formāts – viena puse 0,10 EUR, abas puses 0,15 EUR. Melnbaltas gaismas kopijas izgatavošana, A3 formāts – viena puse 0,15 EUR, abas puses 0,25 EUR.
♦ Izdrukas. Melnbalta datorizdruka, A4 formāts – viena puse 0,10 EUR, abas puses 0,15 EUR. Melnbalta datorizdruka, A3 formāts – viena puse 0,25 EUR.

♦ Skenēšana. Elektroniskās kopijas izgatavošana, A4 formāts 0,25 EUR.

♦ SBA (Starpbibliotēku abonements). Grāmatu, kas neatrodas bibliotēkas krājumā, pasūtīšana no citām Latvijas bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu. Daļējs maksas pakalpojums (pasta izdevumi – atbilstoši "Latvijas Pasts" cenrādim) .


Krājums un elektroniskais katalogs


Bibliotēkas krājumu veido daiļliteratūras un nozaru grāmatas, žurnāli un laikraksti, grāmatas bērniem, novadpētniecības materiāli un tematiskās (preses klipu) mapes, tiešsaistes datubāzes (Letonika.lv, Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv , e -grāmatu bibliotēka 3td.lv), Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālā bibliotēka un digitālie resursi – Latvijas filmas (Filmas.lv), Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portāls Diva.lv u.c.
Olaines Bibliotēkas krājumu veido (2019.gada 2.janvāra dati):
- 25110 grāmatas;
- 9651 periodiskie izdevumi (žurnāli un laikraksti);
- 70 audiovizuālie un elektroniskie materiāli;
- novadpētniecības materiāli, apkopoti 16 tematiskajās kopās – mapēs;
- 354 dažāda apjoma tematiskās preses klipu mapes par rakstniekiem, māksliniekiem, kultūras darbiniekiem, nozīmīgiem vēsturiskiem notikumiem.


Bibliotēkas krājums tiek regulāri un sistemātiski pilnveidots un papildināts, iepērkot grāmatas latviešu valodā un svešvalodās – krievu, angļu, vācu. 2019. gadā Olaines Bibliotēkā abonēti 75 nosaukumu periodiskie izdevumi – dažādi laikraksti un žurnāli, no tiem bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16) pieejami 30 nosaukumu periodiskie izdevumi. Bibliotēkas krājuma mērķis ir nodrošināt bibliotēkas apmeklētājus un lietotājus ar informāciju (uzziņu literatūra, enciklopēdijas, periodiskie izdevumi, tiešsaistes datubāzes u.c.) un izklaidi (daiļliteratūra, periodiskie izdevumi, filmas u.c.), kā arī ar iespēju izglītoties (vārdnīcas, rokasgrāmatas, kartes, novadpētniecības materiāli un kultūrvēsturiski darbi u.c.).
Kopš 2016.gada 1.janvāra Olaines Bibliotēkā darbs ar krājumu, kā arī lietotāju apkalpošana pilnībā tiek veikta automatizētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALISE-i. Tiešsaistē pieejamā bibliotēkas elektroniskā kataloga (http://ej.uz/obkat) sniegtās priekšrocības: attālināti meklēt interesējošos izdevumus, skatīt to pieejamību bibliotēkā; autorizējoties – pasūtīt un rezervēt nepieciešamās grāmatas, skatīt saņemto izdevumu – grāmatu un žurnālu – izmantošanas termiņu un nepieciešamības gadījumā to pagarināt, pārlūkot saņemto izdevumu vēsturi.


Pasākumi un aktivitātes


Bibliotēkai ir neatsverama nozīme informācijas piekļuvē un dažādu mērķgrupu lietotāju prasmju attīstībā, plaša iedzīvotāju loka izglītošanā, tāpēc literatūras un novadpētniecības materiālu popularizēšanai un lasītprieka rosināšanai, katru mēnesi tiek sagatavotas un izliktas vidēji 6–8 tematiskās iespieddarbu izstādes. Ikviens aicināts piedalīties bibliotēkas organizētajos tematiskajos pasākumos un aktivitātēs, piemēram, Latvijas Bibliotēku nedēļa, Dzejas dienas, Digitālā nedēļa, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem un ievērojamiem savas jomas speciālistiem. Olaines Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā regulāri norisinās bibliotekārās stundas bērniem, kas ļauj iepazīt bibliotēku, grāmatu daudzveidību un dalīties ar grāmatu lasīšanas pieredzi. Kopš 2002.gada bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa iesaistījusies lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija", piedāvājot tās lietotājiem lasīt un vērtēt grāmatu kolekcijas, dalīties izlasītajā ar vienaudžiem.


Kā kļūt par Olaines Bibliotēkas lietotāju?


Ikviens Olaines pilsētas un novada iedzīvotājs vai viesis (no 15 gadu vecuma) var reģistrēties Olaines Bibliotēkā (Zemgales ielā 24):

1) uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai identifikācijas karti);

2) aizpildot reģistrācijas formu; 3) iepazīstoties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu apliecinot to ievērošanu.


Bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā (Kūdras ielā 16) bērni un pusaudži, jaunieši līdz 15 gadu vecumam var reģistrēties:
1) iesniedzot bibliotēkas darbiniekam vecāku/aizbildņu aizpildītu un parakstītu galvojuma veidlapu;

2) iepazīstoties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar savu parakstu apliecinot to ievērošanu.


Uz tikšanos bibliotēkā!

Adrese

Zemgales iela 24, Olaine, Olaines nov., LV-2114

Kontaktinformācija

Tālr.: 67963787 (Bibliotēkā)
E-pasts: olainesb@inbox.lv, olaines.bibl@olaine.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:-
  • O:13:00-20:00
  • T:13:00-20:00
  • C:10:00-17:00
  • P:09:00-17:00
  • S:09:00-15:00
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv