1.februāris-28.februār s

Atzīmējot Olaines pilsētas svētkus

Plaša novadpētniecības materiālu izstāde

«Olaine – no strādnieku pilsētas līdz plašam novadam»


1.februāris-28.februāris

Dzejas grāmatu un periodikas publikāciju izstāde

«Mans draugs ir tas, kam acīs sapņi kvēlo»

Dzejniecei Austrai Skujiņai – 110 (1909-1932)


1.februāris-28.februāris

Romantiskās literatūras izstāde

«Sirdspukstu ritmā»

Atzīmējot Sv. Valentīna dienu


1.februāris-28.februāris

Iespieddarbu izstāde

«Ceļavīra grāmatas»

Rakstniekam Herbertam Dorbem – 125 (1894-1983)