Diskusija tika organizēta bibliotēku nedēļas ietvaros

Iepazīstināti bibliotēkas apmeklētāji ar šodienas bibliotēkas darba metodēm un iespējām, grāmatu elektronisko izsniegšanu un informācijas ieguves iespējas, izmantojot datu bāzes.

Ziņu sagatavoja:

Mežvidu pagasta bibliotēkas vadītāja V. Škestere