Aizvadīti ikgadējie Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centra organizētie pavasara pasākumi vadošajiem bibliotēku nozares profesionāļiem – reģiona galveno bibliotēku (RGB) metodiķu pavasara seminārs un Latvijas akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasara sanāksme.

Viena no tēmām, kas tika aktualizēta abos pasākumos, bija RGB funkciju izpilde darbā ar skolu bibliotēkām.


Bibliotēku likums nosaka, ka bibliotēku var akreditēt kā reģiona galveno bibliotēku, ja tā atbilst šādiem nosacījumiem:

tās krājums ir universāls un tiek veidots atbilstoši attiecīgās administratīvās teritorijas attīstības interesēm;

tā nodrošina sava krājuma, datubāzu un informācijas sistēmu, kā arī citu bibliotēku krājumu pieejamību ikvienam lietotājam, izmantojot starpbibliotēku abonementa (SBA) pakalpojumus;

tā veido attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājuma kopkatalogu un nodrošina tā pieejamību ikvienai no šīm bibliotēkām;

tā nodrošina attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēku krājumu komplektēšanas koordināciju;

tā sadarbībā ar bērnu bibliotēkām veic galvenās bērnu bibliotēkas funkcijas attiecīgajā administratīvajā teritorijā;

tā sniedz konsultatīvu un metodisku palīdzību visām attiecīgās administratīvās teritorijas bibliotēkām un popularizē to darbu;

tā veic depozītbibliotēkas funkcijas;

tā nodrošina iespēju piekļūt valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldību institūciju sagatavotajai un publicētajai informācijai.


Par pamatu situācijas raksturojumam izmantoti šādi informācijas resursi: publisko bibliotēku 2018. gada darba pārskati un IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas.


Raksturojot situāciju kopumā (kā tiek rakstīts publisko bibliotēku darba pārskatos), RGB ir metodiskais atbalsts un koordinators gan pilsētas, gan reģiona skolu bibliotēkām. Skolu bibliotēkām, tāpat kā publiskajām bibliotēkām, tiek piedāvāts metodisko pakalpojumu klāsts, līgumos ar pašvaldību iekļauts arī punkts par skolu bibliotēku elektroniskā kataloga veidošanu. Metodiski konsultatīvais darbs tiek organizēts, izmantojot dažādas darba metodes: semināri, konsultācijas, vizītes bibliotēkās u. c. Notiek individuāls darbs ar katru skolas bibliotekāru atbilstoši viņu vajadzībām, konsultējot pa e-pastu, telefonu, klātienē. Darba veikšanā iesaistās visi RGB darbinieki.


Šo situācijas raksturojumu gan nevar attiecināt uz visiem reģioniem. Katrs reģions darbojas citādi, darbam ar skolu bibliotēkām izvēloties savu metodi.


Analizējot gada pārskatus, redzams, ka RGB ar skolu bibliotēkām sadarbojas šādos virzienos.


Profesionālās informācijas nosūtīšana. Skolu bibliotēku darbinieki tiek nodrošināti ar aktuālo informāciju nozarē. Profesionālā informācija skolu bibliotekāriem tiek nodota, izmantojot skolu bibliotēku e-pastu vēstkopas. Regulāri par RGB rīkotajiem izglītojošajiem un informatīvajiem pasākumiem tiek informēta novada izglītības pārvalde.


Sadarbība ar novada izglītības pārvaldi. Ir reģioni, kur skolu bibliotēku pārraudzība notiek sadarbībā ar novadu izglītības nodaļām. Tajās strādā speciālisti – skolu bibliotēku metodisko apvienību vadītāji (Jēkabpils, Daugavpils, Bauska, Jūrmala, Madona, Ogre, Tukums u. c.). Šajās situācijās aktuālās nozares informācijas apmaiņa tiek īstenota ar izglītības pārvaldes speciālistu starpniecību. Pozitīvs ir Valmieras bibliotēkas piemērs, kur jau deviņus mācību gadus veiksmīgi tiek īstenota sadarbība ar Valmieras Izglītības pārvaldi un Novadu izglītības pārvaldi. Informācija par pasākumiem (semināri, izbraukumi, informatīvās stundas u. c) tiek iesūtīta pārvaldēm un ievietota attiecīgā mēneša kopīgajā Izglītības pārvaldes pasākumu plānā. Ar izglītības pārvaldes ieinteresētību notiek profesionālo jautājumu aktualizēšana.


Aktivitāšu, pasākumu koordinācija. Visaktīvākā RGB sadarbība ar skolu bibliotēkām parādās valsts nozīmes lasītveicināšanas pasākumu koordinēšanas darbā – LNB īstenotā lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” un “Nacionālā skaļās lasīšanas sacensība”. Aktīva sadarbība notiek, organizējot arī citus lasīšanas veicināšanas pasākumus un aktivitātes: Bibliotēku nedēļa, Ziemeļvalstu literatūras nedēļa, izdevniecību konkursi u. c.


Elektroniskā kataloga veidošana. RGB ir atbildīga par reģiona kopkataloga veidošanu. Skolu bibliotēku krājumi reģiona kopkatalogos ir iekļauti visos reģionos. Šis darba virziens ir visplašākais un ietver gan konsultācijas, gan praktisku apmācību elektroniskā kataloga veidošanā. Bibliotēku informācijas sistēmas (BIS) “ALISE” izmantošana bibliotēkās ir temats, par kuru regulāri tiek runāts semināros. RGB mērķis būtu panākt, lai pēc iespējas vairāk skolu bibliotēku veiktu lasītāju reģistrāciju un izdevumu izsniegšanu elektroniski.


Dažāda veida konsultācijas. RGB sniedz konsultācijas par visiem bibliotēku darba virzieniem: statistikas datu ievadi Digitālajā kultūras kartē (Kultūras datu portāls), elektroniskā kataloga veidošana BIS “ALISE”, krājuma uzskaite, dāvinājumu uzskaite, izdevumu norakstīšana, gada pārskatu sagatavošana, krājuma esamības pārbaude (inventarizācija), lietotāju kontu datu rediģēšana, darbs ar SBA moduli, novadpētniecības darbs, krājuma veidošana, meklēšana datubāzēs u. c.


Dalība profesionālās pilnveides semināros. Skolu bibliotekāri regulāri piedalās RGB organizētajos profesionālās pilnveides semināros. Semināru tēmas ir gana daudzveidīgas: vispārīgās bibliotekārā darba aktualitātes, BIS “ALISE”, jaunākās literatūras apskati, datubāzes, personas datu aizsardzība u. c. jautājumi. Organizējot kopīgus seminārus, tiek veicināta sadarbība starp skolu un pašvaldību bibliotēkām. Visaktīvāk skolu bibliotēkas iesaistās tieši mācību semināros, individuālās mācībās, sarunās un diskusijās.


Metodisku materiālu un instrukciju izstrāde. Rīgas Centrālā bibliotēka aizvadītajā gadā izstrādāja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu bibliotēku krājumu uzskaites kārtību, kurā iekļauti vairāku aktu paraugi, piemēram, akts par dāvinājumu pieņemšanu un nodošanu, norakstīšanas akts, inventarizācijas akts u. c. akti, kā arī dažādi citi dokumenti un ieteikumi, kas nepieciešami skolu bibliotēku krājuma sakārtošanai.


Pieredzes apmaiņas braucieni. Tās ir mācību ekskursijas un pieredzes apmaiņas braucieni uz tuvākām un tālākām bibliotēkām Latvijā un ārpus tās: Austrijas, Slovākijas, Ungārijas, Igaunijas u. c. valstu bibliotēkām. Kā atzīst paši bibliotekāri, redzēt, kā strādā citi, dalīties pieredzē, tas ir vērtīgs ieguvums ikviena bibliotekāra darbam.


Vizitācija skolu bibliotēkās. Lai uz vietas pārrunātu bibliotekārā darba jautājumus, visbiežāk – pēc pēc paša darbinieka vēlmes un pieprasījuma vai darbinieku maiņas gadījumā, RGB speciālisti apmeklē skolu bibliotēkas klātienē.


Problēmas. Viena no problēmām, kas tiek minēta skolu bibliotēku darbā, ir mazās bibliotekāru darba slodzes. 2018. gadā LNB kopā ar Kultūras ministriju un RGB veica pētījumu par skolu bibliotekāru darba slodzēm. Pētījumā konstatēts, ka Latvijas skolu bibliotēkās bibliotekāri strādā apmēram 78 veidu slodžu sadalījumos – no pilnas slodzes darbiniekiem līdz darbiniekiem ar slodzes likmi 0,016. 34 % skolu bibliotekāri strādā pilnā slodzē. Pilnas slodzes darbinieki lielākoties strādā pilsētu (Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rīga, Valmiera, Ventspils, Rēzekne, Dobele, Gulbene, Cēsis) un piepilsētu (Pierīga) skolās, un tās lielākoties ir vidusskolas un ģimnāzijas. Neliels skaits pilnas slodzes darbinieku ir arī pamatskolās (Balvu reģions, Limbažu reģions, Ogres reģions, Pierīgas reģions, Rīga, Tukums, Valmiera). 13 % pamatskolas bibliotekāru strādā 0,5 slodzē, 7 % strādā 0,25 slodzē, 3 % strādā mazāk par 0,1 slodzi ( 0,0…), bet 3 % skolu vispār nav bibliotekāra.


Publisko bibliotēku tīkls Latvijā ir viens no visizvērstākajiem pašvaldību iestāžu tīkliem. Skatot tās kopā ar attiecīgā reģiona skolu bibliotēkām, situācija mazliet mainās. Runājot par bibliotekārajiem pakalpojumiem skolās, tie daudzviet tiek nodrošināti ar pagasta bibliotēku palīdzību. Ministru kabineta noteikumi Nr. 1002 “Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus” nosaka – ja skolas bibliotēka nevar nodrošināt bibliotekāros pakalpojumus, to var veikt publiskā bibliotēka: Ja izglītības iestāde nenodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus izglītības iestādes bibliotēkā, izglītības iestādes dibinātājam vai izglītības iestādes vadītājam ir pienākums noslēgt vienošanos ar attiecīgajā administratīvajā teritorijā esošo bibliotēku par bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu ar nosacījumu, ka, slēdzot šādu vienošanos, tiek nodrošināti izglītības iestādes īstenotajai izglītības programmai atbilstoši bibliotekārie un informācijas pakalpojumi.


Ja publiskā bibliotēka atrodas tuvu skolas bibliotēkai, bērni nāk uz pasākumiem publiskajā bibliotēkā, izmanto tās pakalpojumus. Ir pagasta bibliotēkas, kuras atrodas skolas ēkā, līdz ar to grāmatas, periodiskie izdevumi, datori, citi bibliotēkas pakalpojumi skolēniem ir brīvi pieejami, nereti turpat blakus atrodas skolas bibliotēka ar skolas bibliotēkas krājumu. Šādos gadījumos skolas un publiskā bibliotēkas nav apvienotas, bet ļoti labi un veiksmīgi darbojas un sadarbojas. Priecē pašu skolas bibliotekāru teiktais: Visi, kas strādājam skolā, esam sava pagasta un skolas patrioti, strādājam, neskaitot stundas, svarīgs ir rezultāts.


Kā minēts IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijās: Svarīgāka ir skolas kopienas locekļu attieksme pret skolas bibliotēku un tas, kā bibliotēka īsteno skolas bibliotēkas mērķi: pilnveidot jauniešu dzīves kvalitāti un uzlabot mācīšanu un mācīšanos visiem. Bibliotēkas telpas, krājums, personāls un tehnoloģijas tikai atbalsta šī mērķa īstenošanu. Un mērķis ir nodrošināt skolēna “ceļojumu no informācijas uz zināšanām”.


LNB Bibliotēku attīstības centrs rosina RGB veicināt skolu bibliotēku attīstību savā reģionā un meklēt sadarbības iespējas ar izglītības pārvalžu speciālistiem, skolu direktoriem, skolotājiem, skolu bibliotekāriem, kā arī sekot līdzi izglītības nozares aktualitātēm. 
 

 
Ziņu sagatavoja:

Ilze Kļaviņa

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Bibliotēku attīstības centrs

E-pasts: ilze.klavina@lnb.lv

Tagi: Skolu bibliotēkas