Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijā (LZA TK ID TAK) turpinās darbs pie standarta “ISO 5127:2017 Informācija un dokumentācija. Pamatvirzieni un vārdnīca” (Information and documentation – Foundation and vocabulary).

Standarts paredzēts starptautiskās saziņas veicināšanai informācijas un dokumentācijas jomā. Tajā ietverti šai jomai atbilstoši termini un jēdzieni, to definīcijas, kā arī parādīta šķirkļu saistība. Iepriekšējais izdevums publicēts 2001.gadā (latviski – 2005. gadā). 

 

Jaunais standarta izdevums ir daudz apjomīgāks un informatīvi bagātāks. Tajā ietverti arī daudzi pamattermini un definīcijas no dažādu organizāciju starptautiskajām vadlīnijām, standartiem un uzziņu izdevumiem, kas tapuši sadarbībā ar Tehnisko komiteju ISO/TC 46, Informācija un dokumentācija. Sistemātiski iepazīstinot ar vispāratzītu terminoloģiju, standarts kalpo par pamatu, lai izprastu gan esošās, gan, iespējams, nākotnes informācijas un dokumentācijas sistēmas. Dokumenta struktūra sistematizēta 13 galvenajās grupās ar mērķi nodrošināt loģisku struktūru informācijas un dokumentācijas jomā.

 

Standarts ISO 5127:2017 ir visaptverošs uzziņu avots, tomēr jāatzīst, ka bibliotēku un saskarnozaru darbība nemitīgi pilnveidojas un vairāki pamatjautājumi un termini kopš standarta iznākšanas izmainījušies vai zaudējuši aktualitāti. Līdz ar straujās informācijas un dokumentācijas jomas attīstību, šajā brīdī standartā jau saskatāmi zināmi trūkumi un nepilnības. 

 

Tomēr, izprotot standarta ISO 5127:2017 nozīmi, LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija 2018. gadā uzsāka pakāpenisku darbu pie standarta terminu un to skaidrojumu tulkošanas latviešu valodā. Līdz 2019. gada jūnijam notikušas 7 sēdes un izskatīti (apstiprināti, grozīti) vairāk nekā 350 termini. Lai izvēlētos atbilstošākos latviskos ekvivalentus, notikušas konsultācijas ar nozares speciālistiem un ekspertiem. 2018. gadā, mācību procesa ietvaros, darbā ar standartu iesaistījās arī LU SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas maģistratūras studenti. Studenti veidoja terminu sarakstus, kā arī piedalījās TAK sēdēs un iesaistījās terminu apspriešanā. 

 

Apstiprinātie termini pieejami “Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāzē” http://termini.lnb.lv/ 


Ar standartu angļu valodā var iepazīties Starptautiskās Standartizācijas organizācijas (International Organization for Standartization, ISO) tīmekļvietnē,  Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas "Latvijas standarts" (LVS) Standartu lasītavā; Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (pieejams arī iespiestā veidā).

 

 

Informāciju sagatavoja: 

Inese Kazāka

Standartizācijas un terminoloģijas speciāliste

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: 67716051

E-pasts: inese.kazaka@lnb.lv


Inta Virbule

Standartizācijas eksperte

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Tālr.: 67716195

E-pasts: inta.virbule@lnb.lv


https://www.lnb.lv/

http://termini.lza.lv/

Tagi: Standarti, Terminoloģija