2019. gada 22. maijā plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas mācību telpā (2. stāvā) notiks priekšlasījums par pētījumu "Skolēnu morālā audzināšana Latvijas skolās". Fokusā Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pēcdoktorants Manuels Fernandezs, kurš pēta skolēnu morālo audzināšanu Latvijas skolās. Ieeja bez maksas.


Diskusijas laikā ziņojuma autors Dr. Manuels Fernandezs prezentēs respondentu atbildes uz galvenajiem pētījuma jautājumiem: Vai skolēnu morālā audzināšana ir daļa no skolotāju lomas?; Vai var sekmēt skolēnu rakstura veidošanos mācību stundās?; Vai jaunie skolotāji tiek pienācīgi sagatavoti šim audzināšanas darbam?; Kā sekmēt ģimenes un skolas sadarbību šajā jomā?


Veiktais pētījums ir nozīmīgs ieguldījums Latvijas izglītības sistēmā esošo viedokļu un vajadzību izpratnei skolēnu morālo ieradumu veidošanās jomā. Ziņojumā, kas tiks prezentēts, tiek piedāvāta vērtīga tēma personīgajām pārdomām un iespējas tās aktualizēšanai ģimenē, skolotāju sanāksmēs, skolu vadītāju semināros un izglītības politikas veidotāju diskusijās, kā arī akadēmiskajiem mācībspēkiem, kuri nodarbojas ar skolotāju tālākizglītību un topošo skolotāju sagatavošanu.


Par pētījumu:2018. gadā tika veikts ievērojams pētījums par skolēnu morālo ieradumu veidošanos Latvijas skolās, kurā piedalījās vairāk nekā 2250 respondentu (skolēni, skolotāji, vecāki, topošie skolotāji un skolu vadītāji) no visiem Latvijas reģioniem. Respondenti aizpildīja starptautiski validētu anketu, kā arī dalījās ar savu viedokli par pētījuma jautājumiem brīvā formā. Viņu izteikumi satur vairāk nekā 13000 vārdu (apmēram 45 lpp.). Respondentu iesaistīšanās kvalitāte šajā pētījumā norāda uz tā aktualitāti un nepieciešamību. Pētījums veikts Latvijas likumdošanā ietverto vadlīniju par tikumisko audzināšanu Latvijas skolās (15.07.2016. MK noteikumi Nr. 480) kontekstā, ņemot vērā arī aktuālā izglītības satura reformas projekta "Skola2030" pamatnostādnes.


Pētījums veikts pēcdoktorantūras projekta "Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETE-school)" ietvaros, projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/071.
 
Papildu informācija:

Augusts Zilberts

Sabiedrisko attiecību vadītājs

Latvijas Nacionālā bibliotēka

E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv

Tālr.: +371 67716235