Annas bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politika 2016.-2020.gadam

Situācijas raksturojums

Annas bibliotēkai ir vietēja informācijas, izglītošanas, atpūtas un komunikācijas centra nozīme.

Bibliotēkas pamatfunkcija ir izglītot, informēt un izklaidēt. Patstāvīgi rūpēties par kvalitatīvu krājuma attīstību, regulāri paplašināt literatūras klāstu, sekmējot mūžizglītības iespējas saviem apmeklētājiem, kā arī veicināt vietējā kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu.

Bibliotēkas darbības pamatmērķis ir daudzveidīgu resursu un pakalpojumu piedāvājums, lai pilnībā apmierinātu atsevišķu cilvēku un grupu izglītības, informācijas, personības pilnveidošanās vajadzības, kā arī saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Mērķauditorija galvenokārt ir pagasta iedzīvotāji – bērni un jaunieši, studenti, strādājošie, bezdarbnieki, mājsaimnieces, pensionāri, arī attālinātie lietotāji.

 

Regulāri notiek krājuma izvērtēšanas darbs, tiek domāts par krājuma saturisko kvalitāti.

 

 

            Kopš 2009.gada, kad likvidēja pagastā skolu, strauji samazinājās pieprasījums pēc nozaru un bērnu literatūras, bet strauji pieauga pieprasījums pēc daiļliteratūras un periodiskajiem izdevumiem. Lai apmierinātu vajadzības, daiļliteratūrai (it īpaši latviešu oriģinālliteratūrai) tiek atvēlētā lielākā daļa krājuma.

Jaunās grāmatas tiek iepirktas pēc principa: oriģinālliteratūra, bērnu literatūra, nozaru literatūra – skatoties pēc pieprasījuma, studentu izglītības, dažādi uzziņu izdevumi un periodiskie izdevumi.

            Aktīvi tiek izmantoti citu bibliotēku krājumi. Lai lietotājiem nodrošinātu daudzveidīgāku izvēli, pieprasītākie izdevumi tiek pasūtīti starpbibliotēku abonementā, vairāk izmantojot kaimiņu pagastu bibliotēku krājumu vai Alūksnes pilsētas bibliotēku, kas nodrošina ātrāku piekļuvi dokumentiem.

            Rezerves krājumi netiek veidoti, jo trūkst telpas.

Annas bibliotēkā galvenokārt komplektē grāmatas, audiovizuālos izdevumus un seriālizdevumus.

Krājuma pamatā ir dokumenti latviešu valodā, 0,13 % - citās valodās. Tas tādēļ, ka nav pieprasījuma.

Liels pieprasījums pēc periodiskajiem izdevumiem. Izsniegumu skaits grāmatām un periodiskajiem izdevumiem ir gandrīz vienāds.

 

Krājuma veidošanas pamatprincipi.

Annas bibliotēkas krājuma komplektēšanas un organizācijas politikā galvenais ir nodrošināt ar iespieddarbiem un cita veida dokumentiem ikvienu lietotāja pieprasījumu.

Krājumu pārzina un veido bibliotēkas vadītāja.

Krājums tiek veidots atbilstoši bibliotēkas statusam, bibliotēkas nolikumā noteiktajām funkcijām, mērķiem un uzdevumiem.

Bibliotēkas krājums atspoguļo sabiedrības vajadzības, to pierāda iedzīvotāju pieprasījums, kuru veic, izpētot izsniegtos dokumentus pa nodaļām un ikdienā pieprasītākās literatūras sarakstus.

Bibliotēkā bez maksas tiek nodrošināta piekļuve divām autorizētajām datu bāzēm – Lursoft Laikrakstu bibliotēka un Letonika. Maza pieprasījuma dēļ krājums netiek papildināts ar jaunām datu bāzēm.

Maz tiek izmantoti audiovizuālie materiāli – tie tiek papildināti rūpīgi atlasot materiālus, vairāk to ir novadpētniecības nozarē.

Pamatkrājumu veido daiļliteratūra, nozaru literatūra, bērnu literatūra un periodiskie izdevumi. Lai pilnīgāk atspoguļotu vietējās sabiedrības kultūru, neatkarīgi no izdevuma veida un izdošanas vietas, veido novadpētniecības krājumu par Alūksnes novada Annas pagastu, tā vietām un cilvēkiem.

 

Krājuma komplektēšanas uzdevumi:

-         saglabāt, pilnveidot un daudzveidot bibliotēkas krājumu, lai tas būtu pieejams un saistošs visiem bibliotēkas lietotājiem;

-         regulāri papildināt novadpētniecības krājumu ar dokumentiem par pagastu, novadniekiem, neatkarīgi no to izdevuma veida, izdošanas laika un vietas;

-         regulāri komplektēt dokumentus, atbilstoši krājuma komplektēšanas prioritātēm;

-         veikt krājuma rekomplektēšanu – dokumentu izvērtēšanu un norakstīšanu;

-         pieņemt dāvinājumus no organizācijām un privātpersonām;

-         veikt krājuma uzskaiti bibliotēku informācijas sistēmā ALISE.

 

 

Prioritātes krājuma komplektēšanā:

-         latviešu oriģinālliteratūra;

-         kultūrvēsturiska satura literatūra;

-         literatūra bērniem un pusaudžiem;

-         tulkotā daiļliteratūra;

-         dokumenti par pagastu, novadniekiem, novadu;

-         uzziņu resursi;

-         seriālizdevumi;

-         nozaru literatūra (mājsaimniecība, uzņēmējdarbība, psiholoģija un literatūra par veselīgu dzīvesveidu).

 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas avoti ir:

- Pirkumi: IK VIRJA AK (pasūtot nepieciešamo literatūru), SIA Donita, SIA Pauliņa, apgāda Zvaigzne ABC grāmatnīcās, Alūksnes un Apes novadu Grāmatu svētku ietvaros, reizi gadā tiek iegādāti izdevumi dažādās izdevniecībās – grāmatu galdi.

- Abonēšana: preses izdevumi „Latvijas Pasta” e-abonēšanas sistēmā „laimīgajā nedēļā”.

- Dāvinājumi: fiziskas vai juridiskas personas.

 

Krājumā nekomplektē:

-         literatūru un citu informāciju, kas neatbilst bibliotēkas pamatprofilam;

-         izglītības iestāžu mācību literatūru;

-         ierobežoti komplektē viena nosaukuma eksemplāru skaitu.

 

Krājuma veidošanas atlases kritēriji:

-         aktualitāte;

-         atbilstība lietotāju interesēm;

-         lasāmība un pieprasījums;

-         izdevumu kvalitāte;

-         cena

Valodas aptvērums

-         krājums tiek komplektēts latviešu valodā.

 

Krājuma komplektēšanas finansēšanas avoti:

-         Alūksnes novada pašvaldība

Finansējums krājumam tiek sadalīts:

grāmatām, audiovizuālajiem materiāliem – 66 %

                                          periodiskie izdevumi – 34 %

 

Dāvinājumu pieņemšanas kritēriji:

-         aktualitāte;

-         jauna vai mazlietota, saturiski vērtīga vai pastāv paaugstināts pieprasījums;

-         izdošanas laiks (pēdējo 3 gadu literatūra);

-         latviešu valodā.

Katrai dāvinātai grāmatai tiek ielīmēta uzlīme pirmā vāka otrā pusē ar dāvinātāja vārdu, uzvārdu (ja dāvinātājs neiebilst) vai organizācijas nosaukumu. Pieņemot dāvinājumus – katrs dokuments tiek izvērtēts atsevišķi.

 

Krājuma rekomplektēšana

Lai krājums būtu aktuāls, ar mūsdienīgu informāciju, katru gadu tiek veikta krājuma rekomplektēšana – dokumentu izvērtēšana un norakstīšana. Kopumā ir izvērtēta un saglabāta, mūsdienu prasībām atbilstoša krājuma pieejamība. Ja dokumenti tiek uzskatīti par nederīgiem, tie tiek atlasīti un norakstīti.

Norakstāmo dokumentu izvērtēšana:

-         fiziski nolietoti dokumenti;

-         lieki dubleti;

-         aktualitāti zaudējuši izdevumi;

-         nozaudēti izdevumi;

-         izdevumi, kas nav atgūstami lietotāju vainas dēļ;

-         novecojuši pēc satura;

-         izdevumi bojāti dažādu citu iemeslu dēļ.

 

Abonēto periodisko izdevumu glabāšana bibliotēkā:

-         žurnālu komplekti – trīs gadus (saturiski bagāti vai pieprasītie – pēc nepieciešamības);

-         laikrakstu komplekti – vienu gadu (izņemot laikrakstus Alūksnes un Apes novadam „Malienas Ziņas” un „Alūksnes Novada Vēstis”, kas tiek glabāti neierobežotu laiku).

Adrese

Tautas nams, Anna, Annas pag., Alūksnes nov., LV-4341

Kontaktinformācija

Darbalaiks

  • P:08:00-16:30
  • O:08:00-16:30
  • T:08:00-16:30
  • C:08:00-16:30
  • P:08:00-16:00
  • S:-
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv