Alūksnē bibliotēka ir darbojusies jau Pirmās Republikas un vācu okupācijas laikā. Par tagadējās Alūksnes pilsētas bibliotēkas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1944. gada septembris, kad tā izveidota, par pamatu ņemot bijušās pilsētas valdes un kara daļas grāmatas. Tās grāmatu fonds – 2500 eksemplāri. Bibliotēku dibināja un vadīja Alma Bindemane.
Laika gaitā ir mainījušies bibliotēkas nosaukumi un pakļautība: Alūksnes pilsētas bibliotēka (1944. – 1949.), Alūksnes apriņķa bibliotēka (1949. gads jūnijs – decembris), Alūksnes rajona bibliotēka (1950. – 1962.), Gulbenes rajona Alūksnes pilsētas bibliotēka (1962. – 1967.), Alūksnes rajona bibliotēka (1967. – 1973.), Alūksnes rajona centrālā bibliotēka (1973. – 1992.), Alūksnes pilsētas bibliotēka (kopš 1992.).
Alūksnes pilsētas bibliotēka ir Alūksnes pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu. Alūksnes pilsētas bibliotēka ir Alūksnes rajona galvenā bibliotēka.
Bibliotēkas darbība (1967./2012.):

Galvenie rādītāji

 1967. gads

2006. gads 

2011. gads

 Bibliotēkas fonds

 37706

 54584

48083

 Lasītāju skaits

 1933

 2909

2438

 Izsniegumi

 47349

 101798

79042

 Abonētie preses izdevumi

 77

 121

83

 

Bibliotēkas direktori (1944. – 2007.): Alma Bindemane (sept. 1944. – dec. 1963.), Aina Keomegi (1963. – 1969.), Aija Plūme (01.02.1969. – 18.09.1973.), Biruta Tempa (18.09.1973. – 07.04.1986.), Dace Ķerzuma (22.08.1986. – 01.10.1987.), Eljo Klinte (01.10.1987. – 31.05.2002.), Iveta Ozoliņa (kopš 01.06.2002.).
Kopš 1967. gada 10. janvāra bibliotēka ir pakļauta Alūksnes rajona DDP IK Kultūras nodaļai. Bibliotēka darbojas ar 33 pārvietojamām bibliotēkām un lasītavu.
Pamatojoties uz rajona DDP IK 1973. gada 16. novembra lēmumu „Par bibliotēku tīkla centralizāciju Alūksnes rajonā” un saskaņā ar LPSR Kultūras ministrijas kolēģijas 1971. gada 31. maija lēmumu „Par masu bibliotēku tīkla centralizācijas perspektīvā plāna apstiprināšanu”, tiek nolemts pārdēvēt Alūksnes rajona bibliotēku par Alūksnes rajona centrālo bibliotēku, kura strādā Alūksnes rajona DDP IK Kultūras nodaļas tiešā pakļautībā un ir atbildīga par rajona iedzīvotāju apkalpošanu un visu masu bibliotēku darbu rajonā.
1974. gada 1. jūnijā tiek centralizētas visas rajona teritorijā esošās masu bibliotēkas filiāļu sistēmā, izveidojot vienotu grāmatu fondu, centralizētu administratīvo un saimniecisko vadību.
Kopš 1977. gada 7. oktobra, sakarā ar PSRS jauno Konstitūciju, Alūksnes rajona centrālā bibliotēka ir pakļauta Alūksnes rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas (TDP IK) Kultūras nodaļai.
Pamatojoties uz Alūksnes rajona TDP IK 1982. gada 15. februāra rīkojumu nr.21 – r „Par rajona bibliotēku centralizāciju” un atbilstoši „Nolikumam par vienotās centralizētās bibliotēku sistēmas izveidošanu”, Alūksnes rajona Kultūras nodaļa ieskaita centralizētā sistēmā (05.03.1982. pavēle nr. 8a) visus rajonu bibliotēku darbiniekus. Alūksnes rajona centrālajai bibliotēkai pakļauts: Alsviķu ciema 1. un 2. bibliotēka, Annas ciema bibliotēka, Gaujienas ciema 1. un 2. bibliotēka, Ilzenes ciema bibliotēka, Jaunalūksnes ciema 1., 2. bibliotēka, Jaunlaicenes ciema bibliotēka, Kalncempju ciema bibliotēka, Liepnas ciema 1., 2. bibliotēka, Malienas ciema, Mālupes ciema, Mārkalnes ciema, Meijeru ciema, Pededzes ciema, Trapenes ciema, Veclaicenes ciema, Virešu ciema 1., 2. bibliotēka, Zeltiņu ciema, Ziemeru ciema 1., 2. bibliotēka, Apes pilsētas lauku teritorijas bibliotēka un Apes pilsētas bibliotēka.
Pamatojoties uz 1991. gada 1. jūlijā LR Ministru padomes pieņemto lēmumu nr. 171 „Par valsts īpašuma un kopsaimniecību īpašuma nodošanu pašvaldību īpašuma”, 1991. gada 4. decembrī Alūksnes rajona TDP 19. sasaukuma 11. sesijā tiek pieņemts lēmums „Par sociālās sfēras objektu nodošanu rajona pilsētu un pagasta pašvaldību īpašuma” un apstiprināts, ka Alūksnes rajona centrālā bibliotēka jānodod Alūksnes pilsētas pašvaldībai.
Pamatojoties uz Alūksnes rajona Alūksnes pilsētas valdes 1992. gada 4. marta lēmumu nr. 48 „Par rajona centrālās bibliotēkas un bērnu bibliotēkas pārņemšanu pašvaldības īpašuma” tiek nolemts abas bibliotēkas ar 1992. gada 12. martu pārņemt pilsētas pašvaldības īpašumā (lēmumu 1992. gada 27. martā apstiprina Alūksnes pilsētas TDP 20. sasaukuma 14. sesijā).
Pamatojoties uz Alūksnes pilsētas valdes 1992. gada 6. maija lēmumu nr. 98 „Par pilsētas bibliotēkas reorganizāciju”, nolemj apvienot bērnu bibliotēku ar rajona centrālo bibliotēku, ko apstiprina Alūksnes pilsētas 1992. gada 3. septembra 20. sasaukuma 16. sesijā.
Bibliotēkas nosaukums no 1992. gada 12. maija – Alūksnes pilsētas bibliotēka.
Bibliotēkas darbības vietas (1945. – 2007.): Dimitrova (Brūža) iela 6 (1944. – 1947.), Vorošilova (Pils) iela 68 (1947. – 1957.), Vorošilova (Pils) iela 74 (1957. – 1975.), Pionieru (Lielā Ezera) iela 24 (kopš 1975.).
Ēkas 1930-to gadu fotogrāfija, kad tur atradās Alūksnes        Alūksnes pilsētas bibliotēkas ēka 2005. gads
pamatskola. (foto no www.zudusilatvija.lv)
 
Īsa darbības hronika:
1944. – par pamatu ņemot bijušās pilsētas valdes un kara daļas grāmatas, tiek nodibināta bibliotēka.
1950. – darbu uzsāk lasītava
1960. – nodrošināta brīva pieeja grāmatu fondam
1974. – visas rajona teritorijā esošās masu bibliotēkas tiek centralizētas filiāļu sistēmā, izveidojot vienotu grāmatu fondu, centralizētu administratīvo un saimniecisko vadību
1974. - ēkas Pionieru ielā 24 (Lielā Ezera ielā 24) kapitālais remonts
1975. – bibliotēka pārceļas uz pašreizējām telpām Lielā Ezera ielā 24.
1987. - bibliotēkas ēka tiek pieslēgta centralizētajai apkures sistēmai, veikts kosmētiskais remonts.
1992. – uzsākta bibliotēku sistēmas decentralizācija
1999. – bibliotēkā iegādāts pirmais dators (par pašvaldības līdzekļiem)
2000. – bibliotēkā izveidots interneta pieslēgums, sāk darboties sabiedriskais interneta pieejas punkts (SIPP)
2000. - bibliotēkā darbu uzsāk Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP)sākotnēji Eiropas Savienības Informācijas aģentūras, vēlāk- Valsts kancelejas, bet ar 2010.gada 1.janvāri- Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas pārziņā.
2000. - bibliotēkā sāk darboties literātu klubs „Ezerlāse
2002. - iegādāta bibliotēku informācijas sistēmas Alise pamatkonfigurācija (par pašvaldības līdzekļiem)
2002. - bibliotēka iesaistās mērķprogrammā „Lasīšanas veicināšana un bibliotēku pakalpojumu bērniem attīstīšana” 1.posms Bērnu žūrija
2002. - .konkursa „Es stāstu par savu pagastu” Alūksnes rajona bibliotēkām 1. kārta
2002. - akcijas „Atbalsts lauku bibliotēkām” 1.Grāmatu svētki (Alsviķu pagastā)
2003. – uzsākta elektroniskā kataloga izveide IS Alise.
2003. - literārās jaunrades konkurss „Bet visi mēs no pagājušā un nākamības sastāvam”, kas veltīts O.Vācieša 70.jubilejai
2004. - 15.janvārī bibliotēka reģistrēta LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā, reģ.nr. BLB0532, reģistrācijas apliecības nr.532
2004. - uzsākta elektroniskās novadpētniecības datu bāzes veidošana
2004. - IS Alise modulis Priekšmetu klasifikācija (par pašvaldības līdzekļiem);
2004. - bibliotēka piedāvā pirmās apmācības iedzīvotājiem informācijas meklēšanā elektroniskajos resursos- kā atrast informāciju par Eiropas Savienību internetā (pašvaldības projekts „Mazas pilsētas lieliem soļiem Eiropā”);
2004. - apgaismojuma uzlabošana abonementā, bērnu literatūras nodaļā
2004. - no aprīļa bibliotēkā darbu uzsāk Ziemeļaustrumlatvijas Europe Direct informācijas punkta Alūksnes filiāle (Gulbenes bibliotēkas projekts, sadarbībā ar Alūksnes un Madonas bibliotēkām)
2005. - projekta „Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma” (VVBIS) jeb „Gaismas tīkls” realizācija bibliotēkās (iegūti 9 datori)
2005. - IS Alise modulis “WebPAC”, “Z39.50 klients” (VVBIS), katalogs pieejams internetā
2005. - uzsākta krājuma rekataloģizācija
2005. - datori, internets pieejami arī bērnu literatūras nodaļā, realizējot VVBIS projektu „Tradicionālās un elektroniskās vides dialogs Alūksnes pilsētas bibliotēkas bērnu literatūras nodaļā”
2005. - veikta bibliotēkas ārējo ieejas kāpņu rekonstrukcija, ierīkota, uzbrauktuve
2005. - sāk darboties Harija Potera fanu klubs
2005. – pārtraukta sistemātiskā kartīšu kataloga papildināšana
2006. - bibliotēkas mājas lapas izveide internetā
2006. - elektroniskajam katalogam tiek pievienotas ziņas arī par rajona pašvaldību bibliotēku jaunieguvumiem
2006. - interneta pieslēguma uzlabošana ERAF, valsts un Vidzemes pašvaldību līdzfinansētajā, Vidzemes attīstības aģentūras realizētajā projektā “E-Vidzeme”
2006. - iegādāti IS Alise moduļi Fondu kustība (izsniegšana/ saņemšana/ lasītāju reģistrācija),Inventarizācija, papildus datu bāze , papildus licences (VVBIS)
2005/2006. - datortehnikas piegāde VVBIS projekta ietvaros
2006. – Latvijas Kultūras ministres Helēnas Demakovas vizīte Alūksnē, arī Alūksnes pilsētas bibliotēkā
2006. - uzsākta bibliotēkas lietotāju automatizētā reģistrācija IS Alise
2006. - pārtraukta alfabētiskā kartīšu kataloga papildināšana
2006. - visās Alūksnes rajona pašvaldību bibliotēkās lietotājiem pieejami datori un internets
2006. - Alūksnes rajona padome pieņem lēmumu par Alūksnes pilsētas bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam
2006. - dalība novada literātu kopkrājuma „Ezerlāse” sagatavošanā un izdošanā
2006. - bibliotēkas ēkā tiek ierīkota apsardzes signalizācija ar pieslēgumu apsardzes centrālajai pultij;
2006./2007. - nomainīti bibliotēkas ēkas logi
2007. - uzsākta Latvijas valsts un Bila&Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” realizācija
2007. - bibliotēkas akreditācija. Akreditācijas rezultātā bibliotēkai piešķirts reģiona galvenās bibliotēkas statuss. Akreditācijas apliecība nr.84, 01.06.2007.
2007. - bibliotēkas ēkā un ārpus tās pieejams arī bezvadu internets WiFi („Trešais tēva dēls”)
2007. - bibliotēkā pieejama datortehnika vājredzīgajiem cilvēkiem („Trešais tēva dēls”)
2007. - bibliotēkām pirmo reizi tiek piešķirta valsts mērķdotācija, lai nodrošinātu lietotājiem bezmaksas piekļuvi datoriem un internetam (Alūksnes pilsētas bibliotēkai- Ls 1288)
2008. - bērnu literatūras nodaļas remonts
2008. - turpinās projekta „Trešais tēva dēls” realizācija- rajona bibliotēkas saņēmušas 86 jaunus datorus, kas aprīkoti ar jaunāko programmatūru, saņemtas 22 krāsainās un 1 melnbaltā multifunkcionālā iekārta drukāšanai, kopēšanai un skenēšanai
2008. - uzsākta automatizētā bibliotēkas lietotāju apkalpošana (izsniegšana/saņemšana)IS Alise abonementā un lasītavā
2008. - jauns pakalpojums- iespēja attālināti pasūtīt, rezervēt vai pagarināt nepieciešamos izdevumus
2008. - dalība valsts mēroga akcijā „Latvijas vienotības josta” (iniciatori- „Latvijas Avīze” sadarbībā Latvijas televīziju un Latvijas radio).Bibliotēkā atrodas īpašs galdiņš ar jostas fragmentiem, uz kuriem iedzīvotāji var paust savus vēlējumus Latvijai
2009. - Alūksnes rajona pašvaldību bibliotēku akreditācija (maijs, septembris), 21 rajona bibliotēka akreditācijā iegūst vietējās nozīmes bibliotēkas statusu
2009. -dalība Gulbenes bibliotēkas projektā „Eiropas Komisijas „Europe Direct” informācijas centrs Gulbenē”, kura rezultātā 4 gadus bibliotēkā darbojas centra filiāle
2009. - no 1.jūlija pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Alūksnes rajona robežās izveidoti 2 novadi- Alūksnes novads (apvienotas 16 pašvaldības) un Apes novads (4 pašvaldības). Alūksnes pilsētas bibliotēka kļūst par Alūksnes novada pašvaldības iestādi
2009. – konkursa „Es stāstu par savu pagastu” 8. kārtas (pēdējās) „Pašvaldību kultūras iestāžu atpazīstamība” noslēgums
2009. - izveidots bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas blogs
2009. - bibliotēkās var noskatīties labākās Latvijas filmas (www.filmas.lv);
2010. -dalība vēl nebijušā valsts mēroga akcijā „Bezvadu zemene”, kas popularizē bezvadu interneta WiFi pieejamību bibliotēkās
2010. - Latvijas Bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas saiets- konference „Sirsnībā un interešu kopībā jau 13.reizi” Alūksnē, „Jaunsētās”
2010. - bibliotekārei Ievai Račikai- Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas iedibinātā Voldemāra Caunes balva „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem”
2010. - bibliotēkai galvenā balva konkursā „Radošais pasākums par interneta drošību manā bibliotēkā”
2010. - lasītāju apkalpošanā netiek vairs lietoti lasītāju formulāri; lasītājiem tiek izsniegtas jaunas lasītāju kartes ar svītrkodu
2010. - bibliotēkas svarīgākās ziņas var lasīt RSS ziņu plūsmā, izveidots bibliotēkas profils sociālajā portālā. www.draugiem.lv;
2010. - bibliotēka kļūst par UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas bibliotēku tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieci
2010. - dalība Globālo bibliotēku līderu un inovatoru apmācību programmā ASV
2011. - bibliotēka piedāvā jaunu pakalpojumu- bezmaksas portatīvo datoru noma (projekts „Bibliotēka nāk pie lietotāja”);
2011. - jauns pakalpojums- e-paraksta saņemšana;
2011. - bibliotēka iesaistās valsts mēroga akcijā „Bibliotēka dodas pie lietotāja”, kuras laikā darbinieki māca datorprasmes tiem cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ paši nevar apmeklēt bibliotēku
2011. - fotoakcija Alūksnes un Apes novada bibliotēkās „Viena diena bibliotēkā”
2011. - kosmētiskais remonts abonementa vienā telpā, iegādāti jauni plaukti
2012. - bibliotēka piedāvā jaunu pakalpojumu- uzziņu un informācijas sniegšana pa mobilo tālruni cilvēkiem, kam nav pieejams internets (projekts „Bibliotēka nāk pie lietotāja”)

Adrese

Lielā Ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Kontaktinformācija

Tālr.: 64322197 (Bibliotēkā), 64322179 (Bibliotēkā), 64322196 (Bibliotēkā), 64322178 (Bibliotēkā)
E-pasts: biblioteka.info@aluksne.lv, biblioteka@aluksne.lv

Kultūras karte

Darbalaiks

  • P:10:00-18:00
  • O:10:00-18:00
  • T:10:00-18:00
  • C:10:00-18:00
  • P:10:00-18:00
  • S:09:00-15:00
  • Sv:-
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv